เบื้องหลังความสำเร็จ

ชาวคณะแพทย์ จุฬาฯ 

คำนี้คงมิได้หมายถึงเฉพาะแพทย์, อาจารย์ และนิสิตแพทย์ แต่ยังรวมไปถึงเจ้าหน้าและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ เจ้าหน้าที่หลาย
ท่านได้อุทิศตัวทำงานกับคณะมาอย่างยาวนาน จนเรียกได้ว่าฝากชีวิตและอนาคตไว้กับที่นี่ ส่วนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยก็คงไม่สามารถมาถึงทุกวันนี้ได้เช่นกันหากไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เหล่านี้

การจะผลิตแพทย์ขึ้นมาได้แต่ละคน นอกเหนือจากการได้รับการถ่ายทอดทางวิชาการและจริยธรรมจากครูบาอาจารย์ นิสิตแพทย์
ทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของคณะไม่มากก็น้อย ส่วนเจ้าหน้าที่เอง หลายท่านก็ได้เห็นแพทย์ตั้งแต่
สมัยเป็นนิสิต จนเรียนจบมา ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันด้วยอัธยาศัยไมตรี ด้วยความ
เคารพซึ่งกันและกัน เป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเราให้ความสำคัญ และต้องการดำรงไว้ซึ่งความเป็นผู้มีสำนึกนอบน้อมอันเป็น
คุณลักษณะของชาวแพทย์ จุฬาฯ

คณะของเราเป็นครอบครัวใหญ่ จึงไม่สามารถกล่าวถึงทุกหน่วยงานที่มีมากมายได้ในพื้นที่อันจำกัดนี้อย่างไรก็ตาม เราขอใช้พื้นที่
เล็กๆ ตรงนี้เพื่อเป็นการขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วย เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจการต่างๆ ของคณะด้วยดี
เสมอมา