“คลังข้อมูลหอประวัติคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เป็นคลังสารสนเทศดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ ภาพ วิดีทัศน์ หนังสือและเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ สำหรับนิสิต คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลที่สนใจเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม