บรรยากาศจากอดีตสู่อนาคต

ผังของโรงพยาบาลและคณะแพทย์ศาสตร์นับเป็นผลงานการออกแบบชั้นเลิศ...
ปัจจุบันมีอาคารอนุรักษ์ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ