2015.09.04 : 3D Scan จัดทำข้อมูลพื้นที่ 3 มิติของหอประวัติ

4 Sep 2015
Friday 2015.09.04, 10.00am - 13.00pm
คณะทำงานเข้าเก็บข้อมูล 3 มิติในิพื้นที่หอประวัติ เพื่อนำมาจัดทำเป็น video แสดงใน website
และเป็นการเก็บข้อมูลทั้งภาพและขนาดเพื่อให้อ้างอิงต่อไปในอนาคต
 
กลับ