ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ

เป็นที่รู้จักในด้าน
“นายแพทย์ ผู้ทุ่มเทให้กับงานวิจัยด้านโรคตับในเด็กและไวรัสวิทยา ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน เมื่อทำลงมือทำสิ่งใดแล้วต้องทำให้ถึงที่สุดให้เป็นที่จดจำและเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม”

 ผลงานที่ทำ
เป็นผู้ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอน งานวิจัย และบริการ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 35 ปี ในสาขาโรคตับในเด็กให้กับนักศึกษาแพทย์ สอนและดูแลนิสิตปริญญาโท และเอก และหลังปริญญาเอก ทางด้าน Molecular Biology และไวรัสวิทยา แพทย์ประจำบ้าน ทั้งในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ในประเทศไทย มีผลงานวิจัยทางด้านโรคตับ ไวรัสวิทยา ไข้หวัดใหญ่ อย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในเรื่อง ไวรัสตับอักเสบ และการป้องกัน โดยเฉพาะการป้องกันด้วยวัคซีน งานวิจัยเรื่องโรคตับในเด็กและการศึกษาในแนวลึก วิทยาศาสตร์การแพทย์ อณูชีววิทยาทางการแพทย์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2534 ผลงานวิจัยดีเยี่ยม จากสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2536 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในปี พ.ศ. 2540 และได้รับพระราชทานรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของไทย ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ. 2540 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทยประจำปี พ.ศ. 2546 รวมถึงงานวิจัยทางด้านไวรัสวิทยา โดยเฉพาะไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก และไวรัสชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทย
(ที่มา: www.wikipedia.org)

รูปภาพ

กลับ