มุมแห่งแรงบันดาลใจ

...พวกเราแพทย์จุฬาฯ เมื่อได้เข้ามาเล่าเรียน ณ สถาบันแห่งนี้จนสำเร็จเป็นบัณฑิต พึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และตระหนักในชื่อเสียง เกียรติภูมิ  ที่เหล่าบรรดาคณาจารย์และรุ่นพี่ได้สร้างไว้สืบต่อมาคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีคณาจารย์และศิษย์เก่าผู้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ สมควรได้รับการยกย่อง
ให้เป็นแบบอย่างเป็นจำนวนมาก จนไม่อาจแสดงในที่นี้ได้ทั้งหมด

มุมเล็กๆ ตรงนี้เป็นเพียงการนำเสนอส่วนหนึ่ง ให้แพทย์จุฬาฯ รุ่นต่อไปได้เห็นความมานะ ความเพียรพยายามและความอดทน
ตลอดจนความสำเร็จที่รุ่นพี่ได้สร้างสมไว้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราก้าวเดินต่อไปในแนวทางของตน
และรักษา “เกียรติภูมิแพทย์จุฬาฯ” ของแต่ละคนให้ยั่งยืนสืบไป...