5. ยุคอาคารสูง 2531-2557

2531-2557 
เข้าสู่ยุคของอาคารสูง


การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้น หลังจากมีการเปิดใช้ ตึก ภปร เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2532 
นับครั้งแรกเป็นการใช้พื้นที่ในแนวสูงอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โรงพยาบาลมีศักยภาพใน
การให้บริการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากนั้นก็มีอาคารสูงอื่นๆ ตามมาอีกหลายอาคาร
กลับ